Ogólne warunki korzystania z aplikacji OptiPay przez Klienta (OWK-OptiPay)

DEFINICJE:

OptiPay – CODEAKE Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 9/4, 31-532 Kraków,
NIP: 6793084086
REGON: 12263295500000
KRS: 0000428906
Siedziba i adres korespondencyjny: ul. Półłanki 31A, 30-740 Kraków.
Email kontaktowy: biuro@optipay.pl.
Klient – użytkownik aplikacji OptiPay, który po zalogowaniu się na warunkach opisanych w niniejszych OWK-OptiPay zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usług świadczonych przez myjnie samochodowe funkcjonujące w ramach systemu OptiPay i może skorzystać z powyższych usług za pośrednictwem systemu OptiPay;
Aplikacja OptiPay – oprogramowanie OptiPay oraz serwis OptiPay przeznaczone do zastosowania dla użytkowników mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą urządzeń mobilnych w celu dokonania zapłaty za usługi świadczone przez myjnie samochodowe funkcjonujące w ramach systemu OptiPay;
Urządzenia mobilne – urządzenia zdolne do łączenia z Internetem, w szczególności telefony, smartfony, tablety PC, inne urządzenia elektroniczne, za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z aplikacji OptiPay;
Usługi – usługi świadczone przez myjnie samochodowe funkcjonujące w ramach systemu OptiPay, w szczególności usługi mycia, czyszczenia samochodów oraz inne pomocnicze dotyczące samochodów oferowane dla klientów przez myjnie samochodowe;
Myjnia – myjnia samochodowa funkcjonująca w ramach systemu OptiPay, oferująca za pośrednictwem systemu OptiPay usługi mycia, czyszczenia samochodów oraz inne pomocnicze dotyczące samochodów.

I. Usługi oferowane przez OptiPay. Uwagi ogólne.

 1. OptiPay nieodpłatnie, za wyjątkiem kosztów związanych z użytkowaniem mobilnego urządzenia, np. kosztów połączenia z Internetem, udostępnia Klientowi aplikację OptiPay przeznaczoną do zastosowania w urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji OptiPay - Klient może korzystać z serwisu OptiPay, na warunkach określonych w niniejszych OWK-OptiPay, zgłaszając informację o potrzebie skorzystania z usług. Poprzez wciśnięcie przycisku „ZAPŁAĆ” Klient wyraża wolę skorzystania z usługi oferowanej przez konkretną myjnię. Poprzez potwierdzenie i akceptację usługi następuje jej zamówienie w konkretnej myjni, a Klient zgadza się jednocześnie na warunki świadczenia usług przez myjnię, w tym cenę za usługę.
 2. Usługa na rzecz Klienta świadczona jest przez konkretną myjnię, która została przez niego zaakceptowana na etapie wyboru usługi.

II. Płatność za usługi OptiPay oraz usługi świadczone przez myjnie.

 1. Płatność za usługę (cena) realizowana jest przez Klienta bezpośrednio na rzecz OptiPay.
 2. Rozliczenie usługi świadczonej przez myjnię na rzecz Klienta następuje na podstawie cennika usług udostępnianego Klientowi w aplikacji OptiPay. Ceny za usługi w poszczególnych myjniach mogą się różnić z uwagi na możliwość stosowania okresowych promocji i indywidualnych cenników stosowanych na poszczególnych myjniach.
 3. OptiPay zastrzega możliwość wprowadzenia odmiennego systemu rozliczeń przez myjnie, w szczególności różne formy bezgotówkowego rozliczania z Klientami np. w drodze voucherów, punktów jednorazowych, kart bonusowych lub w ramach pakietów dla firm czy pakietów flotowych. W takich sytuacjach możliwe jest nie pobieranie opłaty za usługę od Klienta lub pobieranie opłaty częściowej w zależności od przyjętych przez OptiPay form rozliczeń.
 4. Zapłata za usługę na rzecz OptiPay zwalnia Klienta wobec myjni z wszelkich zobowiązań finansowych dotyczących wykonania usługi przez myjnię. OptiPay rozlicza cenę za usługę bezpośrednio z myjnią na zasadach określonych w odrębnej umowie.
 5. Skorzystanie z usługi OptiPay i aplikacji OptiPay wymagać może jednakże dostępności innych usług, w tym łączności z Internetem oraz dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Jeżeli zatem korzystanie z aplikacji OptiPay powoduje powstawanie jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym za Internet czy zakup urządzenia mobilnego, koszty powyższe ponosi w całości Klient. Zakres usługi oferowanej przez aplikację nie obejmuje, niezbędnego w tym celu, skorzystania z Internetu. O dostęp do Internetu, spełnienie wymogów technicznych, konfigurację i wydajność mobilnego urządzenia przeznaczonego do korzystania z aplikacji, jak również o aktualność wymaganego oprogramowania winien zadbać Klient na własny koszt i odpowiedzialność.

III. Dostępność aplikacji, zmiana aplikacji, zaprzestanie oferowania usług.

 1. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Aplikacji OptiPay, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zapewnienie stałej i nieprzerwanej dostępności aplikacji. OptiPay będzie się jednak starał zapewniać najwyższą dostępność aplikacji, jaka jest tylko możliwa, w tym jak najszybciej usuwać awarie.
 2. OptiPay zastrzega prawo tymczasowego, to jest częściowego lub całkowitego, zawieszenia działalności swojego serwisu, bez indywidualnego poinformowania Klientów. W przypadku zawieszenia działalności na czas przekraczający okres trzech miesięcy informacja zostanie podana w sposób ogólnodostępny na stronie internetowej OptiPay.pl Całkowite zawieszenie działalności serwisu zostanie ujawnione na stronie internetowej OptiPay.pl z podaniem przyczyny. W takiej sytuacji OptiPay zaprzestaje oferowania usług świadczonych dzięki aplikacji. Klientom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
 3. OptiPay w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany aplikacji w szczególności w celu jej dalszego rozwoju, ulepszenia pod względem jakościowym, rozszerzenia profilu usług.

IV. Ogólne obowiązki Klienta.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług OptiPay, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania się w aplikacji OptiPay lub na stronie OptiPay.pl poprzez: akceptację przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania z Aplikacji OptiPay oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodne z prawdą podanie swojego imienia i nazwiska („nazwa Klient”) oraz swojego adresu email. Dopiero wówczas, na podstawie niniejszych OWK-OptiPay, Klient uprawniony jest do korzystania z oprogramowania i serwisu oferowanego przez OptiPay.
 2. Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą, kompletny i zgodny z poszczególnymi wytycznymi OptiPay. Klient jest zobowiązany do aktualizowania tych danych i sprawdzania ich niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany bez jakiegokolwiek wezwania ze strony OptiPay.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z aplikacji w sposób jaki jest zgodny z jej przeznaczeniem, a także w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na aplikację, nie powoduje jej przeciążenia i nie uszkadza jej, jak również ani nie szkodzi celowi aplikacji, ani też nie omija go. Klient nie będzie ani sam, ani też z pomocą osób trzecich obchodził lub zmieniał zabezpieczeń aplikacji.
 4. Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością OptiPay. Klientowi nie przysługują żadne prawa do oprogramowani w szczególności zabrania się: kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego mu oprogramowania.
 5. Klient zobowiązany jest do przechowywania swojej nazwy Klienta w bezpiecznym miejscu i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Klient nie może również umożliwiać osobom trzecim dostępu do aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Klient. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania OptiPay o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 6. Jeśli w związku z korzystaniem z aplikacji Klient dopuścił się naruszenia prawa, to zwolni on OptiPay od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak również od ponoszenia kosztów właściwej reprezentacji prawnej. Ponadto w przypadku naruszenia zasad korzystania z aplikacji OptiPay w stosunku do OptiPay, Klient zobowiązany jest to pokrycia powstałej z tego tytułu szkody.
 7. W razie gdyby osoby trzecie miały dochodzić roszczeń w stosunku do OptiPay ze względu na naruszenie prawa przez Klienta, zobowiązany jest on do szczegółowego i niezwłocznego poinformowania OptiPay.
 8. Dane osobowe innych uczestników, w tym innych Klientów, które zostały udostępnione Klientowi lub które poznał w związku z korzystaniem z aplikacji nie mogą być przez niego przetwarzane oraz przekazywane.

V. Odpowiedzialność OptiPay.

 1. OptiPay nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość, kompletność informacji przekazywanych za pośrednictwem aplikacji oraz za ich otrzymywanie przez Klienta we właściwym czasie.
 2. OptiPay ponosi odpowiedzialność za szkody, które poniesie Klient na skutek korzystania z aplikacji tylko jeżeli powstały wyłącznie z winy umyślnej OptiPay. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których doszło do powstania szkody na skutek nieprawidłowego, niepełnego lub opóźnionego przekazania informacji lub na skutek braku dostępności czy awarii aplikacji.
 3. OptiPay ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu elektronicznego, komputerowego lub oprogramowania na skutek korzystania z aplikacji tylko wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną na skutek wyłącznie z winy umyślnej OptiPay.
 4. OptiPay nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta zawartych w urządzeniu mobilnym. Zabezpieczenie danych leży w gestii Klienta.
 5. OptiPay jest systemem pośredniczącym w płatności za usługi świadczone przez myjnie i nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez myjnie.
 6. OptiPay nie ponosi odpowiedzialności za treści i linki do stron internetowych należące do osób trzecich, które zamieszczone są na witrynie internetowej OptiPay.
 7. Odpowiedzialność za treści upubliczniane oraz rozpowszechniane przez Klientów w ramach aplikacji i na stronie internetowej OptiPay spoczywa wyłącznie na Klientach je zamieszczających. Klienci zamieszczający jakiekolwiek treści na stronie internetowej OptiPay zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. Jeżeli publikacje naruszają wskazane powyżej zasady, to OptiPay jest upoważniony do ich niezwłocznego usunięcia.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. OptiPay zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu i lokalizacje, będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. OptiPay gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta w takim zakresie, jaki jest konieczny do prawidłowego korzystania i użytkowania Aplikacji przez Klienta oraz w celach związanych z użytkowaniem i korzystaniem z Aplikacji wskazanych poniżej w niniejszych OWK-OptiPay, na które Klient wyrazi zgodę.
 3. Wraz z rozpoczęciem korzystania z aplikacji oferowanej przez OptiPay i akceptacji niniejszych OWK-OptiPay, Klient wyraża zgodę na gromadzone, przechowywane i przetwarzane swoich danych osobowych na warunkach poniżej wskazanych w niniejszych OWK-OptiPay, w szczególności w celu ujawniania i przekazywania danych w postaci: imienia i nazwiska. Klient może w dowolnej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres korespondencyjny OptiPay lub biuro@optipay.pl. Cofnięcie zgody powoduje automatycznie konieczność zamknięcia konta Klienta przez OptiPay.
 4. Aby móc prawidłowo korzystać z aplikacji, Klient wyraża zgodę na przekazanie swojej nazwy Klienta dla skonfigurowania i zoptymalizowania usług dostępnych w pobliżu Klienta i podanej przez niego lokalizacji.
 5. Wraz z akceptacją niniejszych OWK-OptiPay, Klient wyraża także zgodę na wykorzystanie przechowywanych przez OptiPay danych osobowych w celach związanych z reklamą, badaniami rynku lub do zgodnego z popytem kształtowania ofert, przy czym przetwarzanie dla realizacji powyższych celów dokonywane będzie anonimowo. Powyższe wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnej chwili cofnięte poprzez wysłanie wiadomości na adres korespondencyjny OptiPay lub biuro@optipay.pl. Cofnięcie zgody powoduje automatycznie konieczność zamknięcia konta Klienta przez OptiPay.
 6. Klient wyraża także zgodę na wykorzystania jego danych osobowych, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług OptiPay i do rozliczenia ich (dane dot. myjni i korzystania z aplikacji), wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych przez OptiPay umów, w tym np. z myjniami korzystającymi z aplikacji i systemu OptiPay. Tego typu dane dot. myjni i korzystania z aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację i rozliczenie myjni poprzez podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z aplikacji oraz zakresu danego użycia i informacji o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych.
 7. Klient wyraża zgodę na to, by dane dotyczące użytkowania były również wykorzystywane przez OptiPay, w formie anonimowej, do celów reklamy, badania rynku lub do zgodnego z zapotrzebowaniem konfigurowania mediów telekomunikacyjnych, jak również do tworzenia profili Klientów. Istnieje możliwość cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie danych dotyczących użytkowania poprzez wysłanie poprzez wysłanie wiadomości na adres korespondencyjny OptiPay lub biuro@optipay.pl. Cofnięcie zgody powoduje automatycznie konieczność zamknięcia konta Klienta przez OptiPay. OptiPay zastrzega, że profile Klientów nie będą łączone z odpowiednimi danymi.
 8. Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celach związanych z wypełnieniem niniejszych OWK-OptiPay korzystania z aplikacji OptiPay lub dochodzeniem roszczeń prawnych związanych z realizacją niniejszych OWK-OptiPay.
 9. Zgoda Klienta na wykorzystanie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Klient jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania.
 10. W celu otrzymania dalszych informacji, wyświetlenia treści, dostępu, aktualizacji lub cofnięcia udzielonej zgody na wykorzystywanie danych stanowiących integralną część niniejszych OWK-OptiPay, jak również cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych dot. użytkowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail biuro@optipay.pl.

VII. System oceny Użytkowników.

 1. Klienci są upoważnieni do oceny świadczonej przez myjnie usług. Klienci zobowiązani są przy tym do podawania rzetelnych i prawdziwych informacji.
 2. Klient wyraża również zgodę na to, by te oceny opublikowane zostały na stronie internetowej optipay.pl oraz w aplikacji i aby pozostały tam również po usunięciu konta Klienta z baz danych OptiPay. Powyższe dane nie będą widoczne dla innych użytkowników po usunięcia konta Klienta z baz danych OptiPay.

VIII. Ogólne warunki płatności w ramach usługi „OptiPay”.

Akceptując niniejsze warunki Klient zgadza się, aby OptiPay obciążyło instrument płatniczy lub konto bankowe Klienta (np. kartę kredytową, inną opcję płatności), które wskazane zostało przez niego w aplikacji OptiPay w trakcie procesu płatności za usługę oferowaną przez myjnię, na kwotę potwierdzoną przez Klienta. Akceptując powyższe, Klient potwierdza również dokładność wprowadzonych w aplikacji OptiPay danych i akceptuje warunki usługi Płać przez Aplikację wymienione poniżej. Następujące warunki mają zastosowanie łącznie z Ogólnymi warunkami korzystania z aplikacji OptiPay przez Klienta (OWK-OptiPay) uzgodnionymi odrębnie pomiędzy stronami oraz ewentualnie z dodatkowymi uzgodnionymi umowami ramowymi i mają pierwszeństwo nad nimi w razie wątpliwości.

1. Przedmiot usługi, referencja PayPro.

 1. Na poniższych warunkach OptiPay umożliwia Klientom realizację płatności za usługi świadczone przez myjnie, do maksymalnej wysokości określonej przez OptiPay, bezgotówkowo za pomocą aplikacji OptiPay z wykorzystaniem oferowanych sposobów płatności (np. z wykorzystaniem karty kredytowej, konta debetowej itp.) (dalej: „usługa bezgotówkowa” lub „płatność bezgotówkowa”) w trakcie zamawiania usługi.
 2. W trakcie rejestracji usługi Płać przez Aplikację, Klient decyduje, które z oferowanych sposobów płatności chce dodać. Użytkownik może zmienić, edytować, lub usunąć dodane sposoby płatności w każdej chwili w aplikacji OptiPay. Dodatkowo Klient może zdecydować który ze sposobów płatności chce użyć dla danej usługi w trakcie procesu płatności.
 3. Płatności w aplikacji OptiPay realizowane są przez serwis Przelewy24 którego właścicielem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935, NIP 7792369887, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. Realizując płatność poprzez serwis Przelewy24, Klient zapłaci kwotę potwierdzoną w trakcie procesu płatności nie ujawniając danych swojego konta OptiPay. W takim przypadku dochodzi do transakcji bezpośrednio pomiędzy Klientem i PayPro S.A.. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Przelewy24.

2. Czas obowiązywania i rezygnacja.

 1. Niniejsze warunki usługi Płać przez Aplikację obowiązują od dnia zaakceptowania ich przez Klienta przez czas nieokreślony.
 2. Obie strony mogą zrezygnować w każdej chwili z usługi Płać przez Aplikację bez podania powodu.
 3. Po rezygnacji z usługi Klient nie będzie mógł dokonywać płatności bezgotówkowych za pomocą aplikacji OptiPay.

3. Obowiązki Klienta i sposoby płatności.

 1. Klient nie ma obowiązku wyboru płatności bezgotówkowej, jednakże płatność gotówką pozostaje stale dostępna do wyboru dla Klienta bezpośrednio na myjni samochodowej, z wyłączeniem systemu i aplikacji OptiPay. OptiPay oferuje wyłącznie możliwość płatności bezgotówkowej.
 2. Jeśli Klient wybierze usługę bezgotówkową zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto potwierdzoną przy zamówieniu usługi z wykorzystaniem indywidualnej cechy identyfikacji ustalonej przy logowaniu do OptiPay.
 3. Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu ochrony swojej indywidualnej cechy identyfikacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich od momentu jej utworzenia i wprowadzenia do aplikacji OptiPay. Klient w szczególności nie może przekazywać informacji na temat swojej indywidualnej cechy identyfikacji osobom trzecim. Ponadto, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia utraty, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania jego cechy identyfikacji lub swojego smartfonu lub innego urządzenia na którym korzysta z aplikacji OptiPay oraz usługi Płać przez Aplikację, lub każdego innego nieuprawnionego wykorzystania jego konta użytkownika lub jego indywidualnej cechy identyfikacji lub podejrzenia o takim użyciu pod numerem telefonu 501-115-005 oraz dodatkowo w formie pisemnej na adres korespondencyjny OptiPay, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na ten temat (dalej "Zgłoszenie Blokady").
 4. Akceptując Ogólne warunki płatności w ramach usługi OptiPay, Klient może żądać wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury w formie elektronicznej. Paragon fiskalny lub faktura zostaną dostarczone Klientowi niezwłocznie za pośrednictwem aplikacji OptiPay. Niezależnie od tego Klient otrzyma za pośrednictwem aplikacji OptiPay potwierdzenie dokonania poprzez aplikację OptiPay płatności.
 5. OptiPay zastrzega sobie prawo do nie oferowania niektórych sposobów płatności, w pojedynczych przypadkach.
 6. OptiPay zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta lub usługi Płać przez Aplikację (całkowicie lub czasowo) albo może też poprosić Klienta aby utworzył na nowo swoją indywidualną cechę identyfikacyjną w przypadku gdy z przyczyn związanych z bezpieczeństwem indywidualnej cechy identyfikacyjnej lub konta Klienta zachodzi podejrzenie nadużycia lub nieuprawnionego użycia. W takim przypadku OptiPay powiadomi Klienta o zablokowaniu jego konta lub usługi Płać przez Aplikację wraz z podaniem powodu (o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym prawem), przed zablokowaniem o ile będzie to czasowo możliwe lub niezwłocznie po zablokowaniu.

4. Odpowiedzialność.

 1. OptiPay nie ponosi żadnej odpowiedzialności za proces płatności bezgotówkowych, w szczególności za proces obciążania karty kredytowej. W przypadku błędnych obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Klient powinien skontaktować się z wystawcą instrumentu płatniczego lub dostawcą usług płatniczych.
 2. Jeśli Klient spóźni się z płatnością w ramach wybranego sposobu płatności, OptiPay jest uprawniona do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości do 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej NBP plus opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN. Jeśli zdarzenie to wyrządziło jednak większa szkodę i zostało to udowodnione, OptiPay jest uprawnione obciążyć tym Klienta.
 3. Jeśli Klient z winy umyślnej naruszy swoje obowiązki do ochrony swoich danych identyfikacyjnych oraz indywidualnej cechy identyfikacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich jak opisano w pkt. 3 powyżej i naruszenie tych obowiązków będzie skutkowało poniesieniem szkody przez OptiPay, OptiPay będzie uprawnione obciążyć tą kwotą Klienta. Po „Zgłoszeniu Blokady” przez Klienta do OptiPay, OptiPay ponosi koszty szkód spowodowanych przez używanie zablokowanego konta.

IX. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje należy składać: I. w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktu dostępny w aplikacji, lub mailowo na adres reklamacje@optipay.pl
  II. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie OptiPay lub przesyłką pocztową na adres korespondencyjny OptiPay lub
  III. ustnie-telefonicznie pod numerem telefonu 501-115-005 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie OptiPay.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: nazwę Klienta, adres e-mail i opis problemu. OptiPay nie odpowiada na anonimowe reklamacje.
 3. OptiPay potwierdzi Klientowi datę wpływu reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionego przez Klienta podczas składania reklamacji lub w formie pisemnej.
 4. W przypadku gdy wyjaśnienie reklamacji wymaga udzielenia dodatkowych informacji lub przekazania dokumentów Klient obowiązany jest do ich przekazania OptiPay bez zbędnej zwłoki na jego żądanie.
 5. OptiPay rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia o żądane informacje lub dokumenty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, OptiPay:
  I. powiadamia osobę zgłaszającą reklamację o przyczynach opóźnienia;
  II. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  III. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który w przypadku gdy reklamacja została zgłoszona przez Klienta będącego osobą fizyczną, nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. OptiPay zastrzega możliwość udzielenia odpowiedzi wyłącznie na adres email osoby zgłaszającej reklamację.
 7. OptiPay nie rozstrzyga reklamacji związanych z nienależytym wykonaniem przez Klienta umów, w związku z którymi dokonana została Płatność.
 8. Zgłoszenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez OptiPay.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków płatności w ramach usługi „OptiPay” zostanie uznana przez sąd właściwy, lub inny upoważniony organ za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszych warunków będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące. Taką część zastąpią inne postanowienia, które będą najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu i będą najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi korzystania z aplikacji.
 2. OptiPay zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych warunków płatności w ramach usługi „OptiPay” z powiadomieniem Klientów na stronie internetowej: optipay.pl zapewnia stałą możliwość wglądu do warunków płatności w ramach usługi „OptiPay” na stronie internetowej: optipay.pl lub w samej aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym.
 3. W terminie 5 dni od powiadomienia Klientów o zmianie warunków płatności w ramach usługi „OptiPay” Klient ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby OptiPay lub na adres e-mail biuro@optipay.pl. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z aplikacji przez Klienta.
 4. Właściwym do wykonywania niniejszych warunków płatności w ramach usługi OptiPay jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby OptiPay.

XI. Ogólne warunki wykorzystania Kuponów Promocyjnych dla nowych użytkowników.

 1. Kupon Promocyjny dla nowych Klientów (dalej „Kupon Promocyjny”) może zostać wykorzystany w trakcie płatności za usługę na myjni zamówioną przez aplikację OptiPay, jeśli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem usługi OptiPay („Płać przez Aplikację”) tylko w przypadku kiedy zamówienie usługi zostało złożone przez aplikację OptiPay z aktywną usługą „Płać przez Aplikację”.
 2. Kupon Promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez Klienta w trakcie okresu jego ważności. Kupon Promocyjny może zostać wprowadzony do aplikacji tylko jeden raz. Ponowne wprowadzenie kodu nie będzie możliwe. Niewykorzystany Kupon Promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu Kuponu Promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.
 3. Termin ważności Kuponu Promocyjnego można sprawdzić w aplikacji w zakładce Promocje > Lista Kuponów.
 4. Kupon Promocyjny może zostać wykorzystany wyłącznie na terenie Polski w myjniach działających w systemie OptiPay. Szczegółowa informacja na temat lokalizacji myjni obsługujących Kupony Promocyjne zostanie podana na stronie optipay.pl.
 5. Kupon Promocyjny upoważnia do jednokrotnej zniżki w opłacie za usługę, w kwocie podanej wraz z kodem. Aby wykorzystać zniżkę należy zamówić usługę przez aplikację OptiPay z aktywną funkcją Płać przez Aplikację. Automatycznie odliczymy zniżkę wynikającą z Kuponu Promocyjnego od opłaty za usługę.
 6. Kupon Promocyjny nie może być wykorzystany przy wykorzystaniu z jednego świadczenia usługi, jednocześnie z innymi rodzajami oferowanych zniżek, jak vouchery, kupony rabatowe lub inne zniżki. Zgubiony lub skradziony Kupon Promocyjny nie może zostać wykorzystany. Odsprzedaż Kuponu Promocyjnego jest zabroniona.
 7. W przypadku nieuprawnionego użycia Kuponu Promocyjnego OptiPay jest uprawnione do zablokowania konta Klienta. OptiPay ma również prawo do zablokowania konta w przypadku dokonania przez Klienta lub usiłowania oszustwa albo podejrzenia innych niezgodnych z warunkami wykorzystania Kuponów Promocyjnych działań. W takim przypadku Klientowi nie będą przysługiwać względem OptiPay żadne roszczenia, w tym dotyczące wartości niewykorzystanego kodu.
Download Android App
Download iOS App
OptiPay 2018@ Wszystkie prawa zastrzeżone.
LASHOP - sklep internetowy Bezdotykowa.pl - części do myjni bezdotykowych v : 1.3.18.33496